มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงสาธารณสุข เร่งพัฒนามาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งระบบ


นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงสาธารณสุข 
กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ 6 และภาคกลางว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจร โดยบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดระบบที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงระบบบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และยังช่วยลดความพิการและเสียชีวิตอีกด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในพื้นที่อีอีชี เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและต่างชาติ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินขึ้น มีเป้าหมาย คือเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการและลดการเสียชีวิตจากภาวะฉุกเฉิน ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้เป็นระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน ทั้งระบบแพทย์อำนวยการ ระบบแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล และการเคลื่อนย้ายทางอากาศ

สำหรับจังหวัดระยอง จะพัฒนาห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลระยอง เป็นห้องฉุกเฉินระดับโลก และจะขยายเครือข่ายสายด่วนห่วงใยชีวิตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที เริ่มนำร่องแล้วที่ อบต.ตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0019778

ขอบคุณ… https://bit.ly/2YGrpNK


ย้อนกลับ