มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รองพ่อเมืองลำปางเปิดงานคนพิการสากลมุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่ ชูความสามารถผู้พิการทุกประเภท หลังโควิด -19

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อบจ.ลำปาง ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีเปิดจากนั้นได้ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้พิการ มอบรถเข็นผู้พิการ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงบนเวทีกลาง ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

นางดลดา ทำสะอาด ประธานสภาคนพิการคนพิการทุกประเภทจังหวัดลำปางในนามของตัวแทนคนพิการและผู้จัดงาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมโดยในปี 2563 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ“มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด – 19รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสังคมให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ และดีขึ้นกว่าเดิมโดยกำหนดแนวทางการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจสังคมโดยคำนึงถึงทุกกลุ่มคนในสังคมรวมถึงคนพิการจะต้องเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบาย แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

โดยเชิญภาคีเครือข่ายผู้ร่วมจัดกิจกรรม และร่วมงาน ได้แก่คนพิการและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครเครือข่ายองค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน จำนวน 400 คน โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งสิ่งของที่ระลึกจากภาครัฐ เอกชน บริษัท ห้างร้าน และการสนับสนุนสถานที่จัดงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีกิจกรรมหลักได้แก่ การยกย่อง เชิดชูบุคคล คนพิการต้นแบบ มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 6 แห่งมอบใบรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ จำนวน 8 องค์กรมอบรถสามล้อโยก จำนวน 8 คัน การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานและผลิตภัณฑ์ของคนพิการนิทรรศการ การแสดงบนเวทีกลาง การระบายสีโดยน้องเจ้าขุน บริการตัดผมฟรี! การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ กิจกรรมนันทนาการ และการมอบของที่ระลึกแก่คนพิการ จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้พิการจาก 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมงาน“วันคนพิการสากล” ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการจัดงานดังกล่าวได้เลื่อนการจัดงานมาในวันนี้ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022448&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1632430/


ย้อนกลับ