มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ (16 ก.ค. 63) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในประเด็นการอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 30 ราย และการพิจารณาการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการของหน่วยงาน องค์กรคนพิการประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากระบบการสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 ศูนย์ ประกอบด้วย การพิจารณาอนุมัติการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 1 ราย ชื่อนายศตวรรษ พ่อตาแสง อายุ 23 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 242 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยของบประมาณสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัย เป็นเงิน 19,784 บาท และการติดตามลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021365&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/30gnNkx


ย้อนกลับ