มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รมต.อาเซียนดูแลกลุ่มคนเปราะบาง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรี เปิดเผยหลังประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน จัดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่า ที่ประชุมได้รับรองร่างถ้อยแถลงในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ในการตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากไร้ กลุ่มคนชายขอบในสังคม โดยให้คำมั่นว่าจะดำเนินการและผลักดันประเด็นต่อไปนี้

1.สร้างหลักประกันการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ด้วยการจัดสรรงบประมาณภาครัฐที่เพียงพอ

2.ปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

3. สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้นักสังคมสงเคราะห์

4.เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับชาติและระหว่างสาขาในระดับอาเซียน

5.มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังการสิ้นสุดของการแพร่ระบาดแบบบูรณาการและครอบคลุม

6.ยึดมั่นที่จะพัฒนาแผนงาน และมาตรการต่อเนื่องที่ผนวกรวมประเด็นคนพิการ คำนึงถึงมิติชายหญิง มิติด้านอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก

และ 7.ยกระดับเทคโนโลยีและตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดการประเด็นเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัล ทั้งภายในและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องและการลดผลกระทบจากโรคระบาดต่อกลุ่มเปราะบาง

นายจุติกล่าวต่อว่า ตนยังได้นำเสนอถึงมาตรการของรัฐบาล และ พม.ในการช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วย.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021194&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/local/1867053


ย้อนกลับ