มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รณรงค์ป้องกันฝุ่น PM2.5

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รณรงค์ป้องกันฝุ่น PM2.5 แจกหน้ากากอนามัย ให้กับคนในชุมชน และเชิญชวนให้ติดตามข่าวสารสุขภาพในเฟซบุคของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และธงสัญลักษณ์ค่าคุณภาพอากาศย้อนกลับ