มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน “นวดไทย” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน “นวดไทย” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

 “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมสนับสนุนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย เนื่องจาก “นวดไทย” ได้ถูกนำมาใช้ฟื้นฟู บำบัดเด็กพิการ ซึ่งได้ผลดีกับเด็กพิการ  เนื่องจากลดอาการเกร็ง ผ่อนคลาย ขับถ่ายง่ายขึ้น อีกทั้งยังเสริมสร้างอาชีพให้กับครอบครัวเด็กพิการ และคนพิการอื่นๆ  มูลนิธิฯ ไม่เพียงแต่ร่วมสนับสนุน การนวดไทย  แต่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ยังได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันในการจัดการอบรม ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนวดไทย อีกด้วย”

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=GgpQZhOiGo4&feature=emb_logo

ที่มายูเนสโก : https://ich.unesco.org/en/RL/ย้อนกลับ