มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ยูนิเซฟ จับมือ พม.บริจาค “สบู่-เจล” ให้คนพิการ

ยูนิเซฟ นำร่อง บริจาค “สบู่-เจลล้างมือ” ให้คนพิการในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ พก. เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนช่วงโควิด-19

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (ยูนิเซฟ) บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อเป็นการสร้างความอยู่ดีมีสุขที่ยั่งยืนให้กับเด็กในภาวะการติดต่อของโรคระบาด โควิด-19 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดกิจกรรม “พก. เชิญชวนร่วมปันน้ำใจ บริจาคของใช้จำเป็น ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาคโรคระบาดโควิด-19” โดยเชิญชวนองค์กร หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป บริจาคสิ่งของจำเป็นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กับหน่วยงานภายใต้สังกัด จำนวน 22 แห่ง

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในสังคม และการสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดีในการแบ่งปันให้แก่คนพิการ โดยได้รับการสนับสนุนนำร่องจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (ยูนิเซฟ) ซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กทั่วโลก และการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุขที่ยั่งยืนให้กับเด็กทุกคน โดยได้ประสานแจ้งความประสงค์มายัง พก. ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้แก่หน่วยภายใต้สังกัด เพื่อให้เด็กพิการที่อยู่ในความอุปการะมีสุขอนามัยที่ดี

ทั้งนี้ ยูนิเซฟได้ร่วมบริจาคเจลล้างมือและสบู่ก้อน ซึ่งถือเป็นสิ่งของจำเป็นและขาดแคลนในปัจจุบัน โดยได้ทำการแจกจ่ายสิ่งของไปตามสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการที่มีเด็กอยู่ในความอุปการะ และหน่วยงานในสังกัด พก. ได้แก่

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในมาตรการดูแลคนพิการให้ห่างไกลจากโรคระบาดและมีสุขภาพที่ดีต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020918&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.nationtv.tv/main/content/378771719/


ย้อนกลับ