มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการองค์การช่วยเหลือเด็ก save the children จัดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ “รู้จัก เท่าทันภัยที่ไม่ไกลตัว”

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการองค์การช่วยเหลือเด็ก save the children จัดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ “รู้จัก เท่าทันภัยที่ไม่ไกลตัว” ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (28ส.ค.61) ที่โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ “รู้จัก เท่าทันภัยที่ไม่ไกลตัว” ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ(ไฟไหม้/น้ำท่วม) โดยมี นางสาวสุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (กาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ บุคลากร ผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 5 หน่วยในจังหวัดนครศรีธรรมราช และนักเรียนเข้าร่วมพร้อมรับชมการแสดง จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า งานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ “รู้จัก เท่าทันภัยที่ไม่ไกลตัว” เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานความสำเร็จ การดำเนินงานด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของหน่วยงาน/โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของคนพิการและเด็กพิการที่อยู่ในสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมการอพยพ หนีภัยน้ำท่วม และภัยไฟไหม้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเอาตัวรอดเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง

” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “รู้จัก เท่าทันภัยที่ไม่ไกลตัว” จะเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะร่วมกันพัฒนาโครงการฯต่อไปในอนาคต และขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อเด็กพิการองค์การช่วยเหลือเด็ก Save The Children และทุกหน่วยงานทุกๆส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประสบความสำเร็จ”

จากนั้นประธานในพิธีตีฆ้อง 3 ครั้ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน รับมอบของที่ระลึกจากกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พร้อมรับฟังสรุปข้อเสนอระดับนโยบาย ต่อด้วยการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการจากหน่วยงานกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 427 ทุ่งสง ,สถานีกาชาดสิรินธร (กาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่

ที่มา:จุฑามาศ พันธมนัสโสภา สวท.ทุ่งสง/ข่าว
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=258013988176452&id=376002682784759


ย้อนกลับ