มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จ.ขอนแก่น ได้กำหนดประกอบพิธีขึ้นโดยมีผู้ปกครองและเด็กออทิสติก รวมทั้งเด็กพิการในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เข้าร่วมรับมอบทุนการศึกษาอย่างพร้อมเพรียง

นายสมศักดิ์ จังระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณนาวดี ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษา 2563 จำนวน 10,633 ทุน โดยทรงประทานทุนให้เด็กพิการในเขตกรุงเทพฯด้วยพระองค์เอง ในส่วนของ จ.ขอนแก่นนั้นได้กำหนดประกอบพิธีมอบทุนวันนี้ซึ่งวันนี้ได้มีการเบิกตัวผู้ได้รับทุนการศึกษา เข้ารับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม จากพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณให้กับผู้ที่ได้รับประทานทุนอย่างมาก

“ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นว่า บุคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่มพระโอรสในพระองค์ท่าน และดำเนินการในด้านของการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนมาตั้งแต่ปี 2548 โดยในการมอบทุนประจำปี 2563 ในเขต จ.ขอนแก่น มีผู้รับการอนุมัติทั้งสิ้น 279 รายๆละ 5,000 บาท”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลาน ที่มีความบกพร่อง ในกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น,บกพร่องทางสติปัญญา,,บกพร่องทางการได้ยิน,บกพร่องทางร่างกาย,บกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์,บกพร่องทางการเรียนรู้,บกพร่องทางการพูดและภาษา,บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้อน ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์,ขอนแก่น,มหาสารคาม,เลย,สกลนคร,หนองคาย,หนองบัวลำภูและ จ.อุดรธานี ที่สามารถขอรับบริการและขอรับคำแนะนำรวมทั้งการขอรับบริการได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ได้ตลอดเวลา

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021563&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/article/795685


ย้อนกลับ