มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มันดาลาจากเมล็ดพันธุ์

เสวนาวิชาการบำบัดในสวน ครั้งที่ 16 “มันดาลาจากเมล็ดพันธุ์”วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา11.30-14.30 น. ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โครงการ พัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมกับเด็กพิการ และครอบครัว สู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น


ย้อนกลับ