มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มข.จัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับ นศ.พิการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพื้นที่การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเข้าถึงและใช้บริการสำหรับนักศึกษาผู้พิการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสำหรับนักศึกษา และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาผู้พิการ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยพื้นที่การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเข้าถึงและใช้บริการสำหรับนักศึกษาผู้พิการ อยู่บริเวณภายในสำนักหอสมุด ใกล้ประตูทางเข้า-ออกอาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2 ภายในพื้นที่การเรียนรู้ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ พร้อมหูฟัง จำนวน 2 เครื่อง โต๊ะนั่งอ่านและนั่งพักผ่อน ชั้นวางหนังสือ และหนังสืออักษรเบรลล์ นักศึกษาผู้พิการสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาผู้พิการและผู้สูงอายุที่เดินทางมาใช้บริการหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดเตรียมรถเข็นนั่ง (Wheelchair) ไว้ให้บริการ ณ ประตูทางเข้า-ออกอาคารหอสมุดกลาง จำนวน 2 จุด คือ 1) ประตูทางเข้า-ออกอาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2 (มีทางลาดสำหรับขึ้น-ลง) และประตูทางเข้า-ออก KKU Maker Space ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุด (ใกล้ลานจอดรถ)

ขอบคุณ… https://www.thaipr.net/education/892635


ย้อนกลับ