มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“ภัยน้ำท่วมและการซ้อมอพยพ”

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดกิจกรรมอบรมเด็กพิการ “ภัยน้ำท่วมและการซ้อมอพยพ” ให้แก่เด็กพิการในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 5 หน่วย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช   ภายใต้ “โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช” จำนวน 250 คน เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษามีความรู้ มีทักษะ และมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น


ย้อนกลับ