มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“พ่อเมืองยโสธร” มอบบ้านพักอาศัยตามโครงการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มิ.ย.63 ที่บ้านสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการมอบบ้านพักที่อยู่อาศัย ตามโครงการ สร้างซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการประจําปี 2563 ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้ร่วมดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จึงได้ทำพิธีส่งมอบในครั้งนี้โดยมี นางดวหทัย ภักดี ผู้จัดการธนานาคารอาคารสงเคราะห์เขตอุบลราชธานนี นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร นายอำเภอเมืองยโสธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี อย่างพร้อมเพรียง

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้จัดโครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการประจําปี 2563 ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองทั้งตามพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านเป็นนโยบายของธนาคารได้ดำเนินการควบคู่ เสมอมาคือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและการสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนซึ่งในปี 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ดำเนินการตามนโยบายของธนาคารในโครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้คัดเลือกผู้ที่มีความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยจำนวน 3 หลังในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร 2 หลังและอำเภอมหาชนะชัยอีก 1 หลัง และในวันนี้จึงได้ทำการมอบบ้านให้กับ นางสาวกาญจนา ชูรัตน์และครอบครัว ที่บ้านสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมีความสุขและปลอดภัย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021250&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/164797


ย้อนกลับ