มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“พิธีส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ”ให้โรงเรียนวัดศรีดอก

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ของมูลนิธิเมเจอร์แคร์

ณ โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2(สพป.แพร่ เขต 2)

โดยมีดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต2 กล่าวต้อนรับว่า เรียน ท่านสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธีนายอำเภอสูงเม่น,ผู้บริหาร มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์,ดร.นิษฐ์ชกานต์ ควงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา),แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนที่รักทุกคนผม ในนามหน่วยงานต้นสังกัด คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)และ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้พร้อมทั้ง ขอต้อนรับ คณะกรรมการ และผู้บริหาร มูลนิธิ เมเจอร์ แคร่ ซึ่งได้สละเวลาเดินทางมาด้วยจิตสำนึกในการทำกิจกรรมดี ๆ อย่าง “การส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” โดยต้องขอขอบคุณ คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เป็นอย่างสูง ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย ด้วยการจัดสรรงบประมาณ

สร้าง “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” มอบให้กับโรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้น้อง ๆ นักเรียน ได้มีพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะ ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่สอดแทรกความรู้ ทำให้น้อง ๆนักเรียน ไม่รู้สึกเบื่อ สนุก และสามารถเข้ใจได้ง่าย ๆ เพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านความคิดก่อให้เกิดจินตนาการ และสร้างแรงบ้นตาลใจดี ๆ ให้น้อง ๆ นักเรียน อีกทั้ง ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้นการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)

นอกจากนี้ ยังได้มอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนไว้ใช้เรียนในชั่วโมงพลศึกษา และใช้ฝึกซ้อมพัฒนาทักษะด้านกีฬา ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมทั้ง ทางมูลนิธิฯ ยังได้จัดอาหารกลางวัน ไอศครีม ป๊อปคอร์นแสนอร่อย และเครื่องดื่ม ในวันนึ้ด้วยสำหรับมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดด้วยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ต้อยโอกาส ในสังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศนีในการเรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียนสร้างสรรค์พัฒนาการ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้น้อง ๆ ได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังดม กับกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” นำน้อง ๆ และผู้สูงอายุชมภาพยนตร์ฟรี, กิจกรรม “มาเดิมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ” การมอบทุนการศึกษาประจำปี และการสร้างห้องหนังเพื่อการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานด้วยการนำน้อง ๆ ที่ต้อยโอกาส อายุ 6-18 ปี เข้าชมภาพยนตร์ปีละ 42,000 คน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ต้อยโอกาสปีละ 8,000 คน โดยนำเข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในทุกสาขาของเครือเมเจอร์ ชีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดนอกจากนี้ ยังสนันสนุนทุนการศึกษาประจำปี ปีละ 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้กับน้อง ๆ 2 กลุ่มคือ กลุ่มน้อง ๆ ด้อยโอกาส 10 ทุน และกลุ่มน้อง ๆ พิการที่บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาอึก 10 ทุนตลอดจน จัดทำ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” มอบให้กับโรงเรียนไนพื้นที่ห่างไกลและเป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีน้อง ๆ ด้อยโอกาสเรียนอยู่ ปีละ 10 โรงเรียน เพื่อน้อง ๆ จะได้มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยคุณครูเป็นผู้ชี้แนะ ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ ที่จะเป็นสื่อกลางสอดแทรกความรู้เพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ค้นความคิดและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจดี ๆ โดยมูลนิธิฯ จะดัดสรรดีวีดีภาพยนตร์สร้างสรรค์ที่ให้ข้อคิดแรงบันตาลใจสำหรับน้อง ๆ ส่งให้อย่างต่อเนื่องจากนั้นผวจ.แพร่ได้เป็นประธานเปิดห้องหนังและเยี่ยมชม และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เป็นเสร็จพิธี

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021809&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1497488/


ย้อนกลับ