มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU “โครงการพลังคนพิการร่วมสร้างสรรค์สังคม”

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดย ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกับ สมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ โดย นายอดิศักดิ์ รอดสุวรรณ นายกสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU “โครงการพลังคนพิการร่วมสร้างสรรค์สังคม” ซึ่งเป็นการจ้างงาน จ้างเหมาบริการ ผู้ปกครอว/ผู้ดูแลเด็กพิการ ตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565


ย้อนกลับ