มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU “โครงการบริการดนตรีดลใจ”

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU “โครงการบริการดนตรีดลใจ” เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้คนพิการประกอบอาชีพที่ตรงตามความถนัดและได้รับการจ้างงานตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติคนพิการ

ประจำปี 2566
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดย ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  และ  เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ โดย นางสาวมานิดา  โศภิษฐพงศ์ ผู้จัดการเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565


ย้อนกลับ