มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พระราชทานผ้าพระกฐิน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ทีเอ็มบีธนชาต เพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการธนาคาร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ พนักงานทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เข้าร่วมพิธีฯ โดยผู้มีจิตศรัทธา ลูกค้า และพนักงาน ร่วมถวายเงินจำนวนทั้งสิ้น 18,461,794.29 บาท เพื่อทำนุบำรุงพระอารามหลวง ร่วมจุดประกายพลังการให้คืนสู่สังคมไทย และส่งต่อพลังใจให้ชุมชน สานต่อแรงใจร้อยปันบุญ โดยทางวัดได้แบ่งมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน และให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ 12 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน นอกจากนี้ ยังนำเงินอีกส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และร่วมปันบุญผ่านองค์กรสาธารณกุศลรวมกว่า 289 องค์กรสาธารณกุศล ภายใต้เว็บไซต์ “ปันบุญ” สื่อกลางในการบริจาคระหว่างองค์กร สาธารณกุศล กับผู้มีจิตศรัทธา เพื่อเป็นการกระจายบุญต่อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงในโอกาสนี้อีกด้วย โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และ นส.อภิรดี วานิชกร ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนองค์กร เข้าร่วมงานดังกล่าว


ย้อนกลับ