มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม.ร้อยเอ็ด เตรียมพร้อมมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการ ช่วงวิกฤติโควิด

ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางเจริญศรี วงค์สม หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการมาตรการมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยดำเนินการช่วยเหลือเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคน คนละ 1,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว มาตรการที่ 2 การพักชำระหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้เงินจากกองทุนฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน (เมษายน 2563 – มีนาคม 2564) โดยสามารถแจ้งความประสงค์พักชำระหนี้ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด มาตรการที่ 3 การกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤติ COVID – 19 ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 2 ปี ปลอดชำระหนี้ในปีแรก

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินฯ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทางจังหวัดทราบต่อไป มาตรการที่ 4 มาตรการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ลงมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการของคนพิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และมีบัตรประจำตัวคนพิการ จากเดิมได้รับ 800 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-4351-1993 สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021032

ขอบคุณ… https://www.banmuang.co.th/news/region/191936


ย้อนกลับ