มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม. รับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค”ลาซารัส”


พม. รับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค “ลาซารัส” สำหรับ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในสถานการณ์โรคโควิด-19

นางจตุพร โรจนพานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบผลิตภัณฑ์ ลาซารัส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ปราศจากแอลกอฮอล์ ไร้สารเคมี เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในความดูแลของกระทรวง พม.

นางจตุพร กล่าวว่า กระทรวง พม. ขอขอบคุณบริษัท เอสซีเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทูโก จำกัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้มอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Electrolyte ภายใต้ชื่อ ลาซารัส สำหรับทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ปราศจากแอลกอฮอล์และไร้สารเคมี ให้กับกระทรวง พม. ซึ่งในวันนี้

จะมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ลาซารัส ครั้งที่ 1 จำนวน 154.90 ลิตร และจะส่งมอบครั้งที่ 2 อีกจำนวน 197.60 ลิตร รวมทั้งสิ้น 352 ลิตร ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะส่งต่อผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ภายใต้สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 22 แห่งทั่วประเทศ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022008&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/social/news_852049/


ย้อนกลับ