มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม. จับมือ สธ.จัดอบรมบุคลากรช่วยคนทุกช่วงวัย และคนพิการ

กระทรวง พม. จับมือ สาธารณสุข จัดอบรมบุคลากร พม. ช่วยคนทุกช่วงวัย และคนพิการ แนะใช้ทักษะด้านจิตวิทยาดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบข้อคิดและแนวทางการดำเนินงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Training-of-Trainers : TOT หลักสูตรด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรกระทรวง พม. ในการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาชีพ (นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และนักพัฒนาสังคม) สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 1 – 11 และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมอบรม

โดยกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กมพ.) ได้มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการทำงานเชิงรุกและทำงานแบบสหวิชาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับในพื้นที่ในการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมอย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง ทั้ง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการลดความตึงเครียดขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการฝึกสมาธิ ซึ่งจะเป็นอาวุธประจำกายของทุกคน เมื่อออกไปพบผู้ประสบปัญหา และเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022411&currentpage=1

ขอบคุณ… https://mgronline.com/politics/detail/9640000030562


ย้อนกลับ