มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม. จัดทำคู่มือฉบับการ์ตูน ‘KnowCovid รู้ทันโควิด’ ส่งต่อกลุ่มเปราะบาง

พม. จับมือภาคีเครือข่าย เปิดตัวหนังสือการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” พร้อมส่งต่อให้กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ผู้สุงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รู้จักดูแลและป้องกันตนเอง พร้อมแปลภาษาลาว กัมพูชา เมียนมา เพิ่มการเข้าถึง

วานนี้ (26 พ.ค. 63) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถ.กรุงเกษม กทม. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. องค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม KnowCovid และกลุ่มบริษัท บันลือ กรุ๊ป ในนามหนังสือการ์ตูนไทย “ขายหัวเราะ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วยการสื่อสาร ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านตัวการ์ตูนไทย โดยนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั่วประเทศ

นายปรเมธี กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศในวงกว้าง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 อีกทั้ง การไม่เข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวง พม. เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านสังคมของประเทศในการส่งเสริมสังคมคุณภาพ และพัฒนาคนให้มีหลักประกัน และความมั่นคงในชีวิต

จึงได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม KnowCovid และกลุ่มบริษัท บันลือ กรุ๊ป ในนามหนังสือการ์ตูนไทย “ขายหัวเราะ” จัดทำหนังสือการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) รวมทั้งการดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัย และไม่เป็นพาหะนำโรค โดยนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั่วประเทศ

ดร.รุ่งเพ็ญ เริงพิทยา ผู้แทนกลุ่ม KnowCovid กล่าวว่า โครงการ “KnowCovid รู้ทันโควิด” เป็นอีกโครงการที่ตนตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆ ขึ้น โดยหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ได้อธิบายข้อมูลไว้ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าอ่าน หวังให้สาระและความสนุก ช่วยให้ทุกคนคลายความเครียด ความกังวล ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ หนังสือการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำข้อมูลเป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมา เพื่อให้มีความรู้ทันโควิด-19 ทั่วถึงกัน และอยู่ร่วมกันในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย

นพ. ลิวิวยูร์ เวอร์ดราสโค ผู้แทนอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย กล่าวถึงจุดประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ขายหัวเราะเฉพาะกิจเล่ม “KnowCovid รู้ทันโควิด” เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่มอบองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเนื้อหา โดยเน้นความพร้อมของสังคมในการก้าวไปกับ “ความปรกติใหม่” ของชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกับเชื้อไวรัส ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้จะช่วยให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตัวเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย หากเราปกป้องตัวเองได้ ก็เท่ากับว่าเราปกป้องชุมชนและสังคมได้เช่นกัน ซึ่งทิศทางการระบาดของโรคในอนาคต

จะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่ในมือของเราทุกคน

นางสาวพิมพ์พิชา อุตสาหจิต กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท บันลือ กรุ๊ป (ขายหัวเราะ) กล่าวว่า ขายหัวเราะตั้งใจเป็นสื่อการ์ตูนชั้นนำของไทยในแง่ของ Infocomic เมื่อขายหัวเราะได้รับการติดต่อจาก ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ (ผู้ก่อตั้งกลุ่ม KnowCovid) และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ในการจัดทำการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” โดยรับการสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ WHO UN และ สธ. ทำให้เนื้อหาภายในเล่ม นำเสนอออกมาในหลากหลายมิติ อาทิ ความเชื่อผิดๆ 12 ประการ เกี่ยวกับโรคโควิด-19 โควิด-19 อยู่ที่ไหนบ้าง? การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุ รวมถึงปัญหาความเครียดจากวิกฤตโรคโควิด-19 เป็นต้น

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021126

ขอบคุณ… https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882515


ย้อนกลับ