มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พมจ.เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

พมจ.เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้เกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนของสังคม

นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้อำนวยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการรับทราบถึงนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความเท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป ตลอดจน เพื่อเสริมสร้างเจตคติสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป

สำหรับ กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงของคนพิการ, การจำหน่ายสินค้าจากองค์กรคนพิการ, การแสดงนิทรรศการขององค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, การบริการตรวจสุขภาพ และปฐมพยาบาลให้กับคนพิการ โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “การเสริมพลังคนพิการ และประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” ซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คนพิการทุกประเภทในจังหวัดเชียงใหม่, องค์กรคนพิการ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ พร้อมประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน คนพิการทุกประเภท และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0018970

ขอบคุณ: https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/902085


ย้อนกลับ