มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พมจ.อ่างทอง มอบเงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ และเงินกู้ให้กับคนพิการและผู้ดูแล

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณลานหน้าห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการมอบเงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการและเงินกู้ให้กับคนพิการและผู้ดูแล มีนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานและรับมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้จำนวนเงินกู้ รวม 205,000 บาท

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านให้กับคนพิการ จำนวน 150 หลัง เป็นเงิน 3,000,000.- บาท แยกเป็น function จำนวน 50 หลัง เป็นเงิน1,000,000บาท และงบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ 100 หลัง เป็นเงิน 2,000,000บาท ที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ได้พิจารณาอนุมัติงบ function และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานมอบไปแล้ว ในการประชุมผู้บริหาร/ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 50 หลัง มูลค่า 1,000,000 บาท ขณะนี้ท้องถิ่น อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สำหรับในวันนี้มี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 เป็นการมอบเงิน งบปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 จำนวน 67 หลังๆละ 20,000 บาท เป็นเงิน 1,340,000 บาท ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ดังนี้

1) สำนักงานเทศบาลตำบลไชโย จำนวน 10 หลัง เป็นเงิน 200,000 บาท

2) สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดง จำนวน 7 หลัง เป็นเงิน 140,000 บาท

3) สำนักงานเทศบาลตำบลสามโก้ จำนวน 4 หลัง เป็นเงิน 80,000 บาท

4) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก จำนวน 21 หลัง เป็นเงิน 420,000 บาท

5) องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 20,000 บาท

6) องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก จำนวน 9 หลัง เป็นเงิน 180,000 บาท

7) องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น จำนวน 3 หลัง เป็นเงิน 60,000 บาท

8) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล จำนวน 4 หลัง เป็นเงิน 80,000 บาท

9) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จำนวน 8 หลัง เป็น เงิน 160,000บาท

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022526&currentpage=1

ขอบคุณ: https://siamrath.co.th/n/241789


ย้อนกลับ