มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พมจ.อ่างทอง มอบเงินกู้ยืมให้แก่คนพิการ-ผู้ดูแลคนพิการ 10 ราย

วันที่28ธันวาคม2563 เวลา 10.30 น. ณ.บริเวรหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่าง ทองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้รับเกียรติ จาก นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มาเป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้ไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 374,000.-บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ยส่งยาว 60 เดือนหรือ 5 ปี และให้กำลังใจ แก่ผู้ใช้บริการกองทุน นำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ปลอดภัย จากโควิด ทุกคน ขอให้กิจการรุ่งเรือง บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ มีนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีมอบครั้งนี้

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 เพื่อเป็นทุน สำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและการสนับสนุน การดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

สำหรับการให้บริการกู้ยืมเงิน เป็นการบริการคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ ลดภาระของสังคมและพัฒนาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022015&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/207772


ย้อนกลับ