มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พมจ.สุรินทร์ ให้ความช่วยเหลือผู้พิการยากไร้ อ.พนมดงรัก

พมจ.สุรินทร์ ให้ความช่วยเหลือผู้พิการยากไร้ อ.พนมดงรัก กรณี ร้องขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 เรื่อง“เครื่องอุปโภคบริโภค”

นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตนร่วมกับ ผู้ช่วยคนพิการประจำอำเภอพนมดงรัก ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือราษฎรกรณี ร้องขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 เรื่อง“เครื่องอุปโภคบริโภค” จาก นายอุ ยิ่งรุ่งเรือง บ้านเลขที่ 351 ม.9 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก นั้น ข้อเท็จจริงพบว่า

นายอุ ยิ่งรุ่งเรือง อายุ 52 ปี พิการทางการเห็น (ตาบอดทั้งสองข้าง) สถานภาพ หย่าร้าง ปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียวเพียงลำพัง เดิมเคยประกอบอาชีพเป็นพ่อบ้าน ที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า รายได้เดือนละ 4,000 บาท ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากสภาพความพิการ ทำให้ไม่มีรายได้ มีเพียงเบี้ยยังชีพผู้พิการ 800 บาท ได้รับบัตรสวัสดิการรัฐ 300 บาท

ทาง พมจ.ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย 1) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของ นายอุ ยิ่งรุ่งเรือง 2) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการจ่ายเงินให้คนพิการ ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ 3) มอบหมาย นางลาวรรณ สุมามาลย์ ผู้ช่วยคนพิการประจำอำเภอพนมดงรัก และอพม.ต.ตาเมียง ดำเนินการติดตามและรายงานผลการให้ความช่วยเหลือเป็นระยะ หากพบว่ายังประสบความเดือดร้อนจักได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021077

ขอบคุณ… https://bit.ly/36ikgoa


ย้อนกลับ