มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พมจ.สตูล เชิญชวนเสนอชื่อผู้พิการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกคนพิการดีเด่น


พมจ.สตูล เชิญชวนเสนอชื่อผู้พิการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เชิญชวนเสนอชื่อผู้พิการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

วันนี้ (1 เม.ย. 62) นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้รับการประสานจากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ดำเนินการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ เสด็จทรงเป็นประธาน

ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสสังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภทที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้รับการเผยแพร่และเป็นแบบอย่างต่อไป

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จึงขอเชิญชวนผู้พิการและผู้สนใจร่วมเสนอชื่อคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งใน 7 ประเภท คือ ทางการเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ทางจิตใจหรือพฤติกรรม ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้และออทิสติก และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงมีผลงานดีเด่นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562

โดยดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.princessngarmchit.org และส่งแบบกรอกประวัติคนพิการ ที่สำงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 0-7471-1375 ต่อ 12

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0019230

ขอบคุณ… https://bit.ly/2FOiz5e


ย้อนกลับ