มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พมจ.ระยอง จัดงานวันคนพิการสากล ปี 2561

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ (21 ม.ค.62) ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มี นางดารารัตน์ แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และนางวรัญญา ถนอมพันธ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ ภายในงานมีกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ที่รับคนพิการเข้าทำงาน และมอบประกาศเกียรติคุณคนพิการตัวอย่าง มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการ การแสดงความสามารถของคนพิการ และนักเรียนศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดระยอง จับสลากของขวัญ นิทรรศการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ ”การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียม”

ทั้งนี้ การจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ดังกล่าว มุ่งเน้นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ การจ้างงานและการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสแสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดเจตนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการให้ยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

ขอบคุณ :https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0018928
ขอบคุณ: https://goo.gl/Mce6aG (ขนาดไฟล์: 0 )


ย้อนกลับ