มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พมจ.ยโสธรจัดโครงการเสริมพลังแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการต้านโควิด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่อาคารเอนกประสงค์ สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมพลังแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดยโสธรสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยจากโรคโควิด- 19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมี สตรีพิการ เด็กหญิงพิการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครและเครือข่ายด้านคนพิการในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นางวาสนา ทองจันร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมของคนพิการ เสริมสร้างสุขภาวะ และการดูแลสุขภาพสตรีพิการอย่างเท่าเทียม และเนื่องด้วยวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จึงได้จัดโครงการเสริมพลังแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดยโสธรสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยจากโรคโควิด 19 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการของจังหวัดยโสธรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกับทุกคน และเป็นการเพิ่มทักษะอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของสตรีพิการและภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งให้สตรีพิการ และภาคีเครือข่ายสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค พร้อมกับให้สตรีพิการและภาคีเครือข่ายรู้เท่าทันโควิด-19 สามารถดูแลตนเอง ให้คำแนะนำกับครอบครัวและคนในชุมชนได้

โดยกิจกรรมมีการการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การดูแล และป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ของคนพิการ สตรีพิการ เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส บทบาทภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร และมีการฝึกปฏิบัติวิธีการทำน้ำยาล้างจาน อีกด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021145&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/160243


ย้อนกลับ