มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พมจ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563

วันนี้ (8 ก.ค. 63) นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง

ในการประชุมได้รายงานผลการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2563 กรอบวงเงินสำหรับให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กรอบวงเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับการสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 กรอบวงเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับการให้บริการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ผิดสัญญาเงินกู้ยืม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัดตรัง ประจำปี 2563

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 22 ราย โดยเป็นการขอกู้ยืมเพื่อขยายกิจการ จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 1,230,000 บาท และกู้ยืมเงิน เพื่อเริ่มต้นประกอบอาชีพ จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 570,000 บาท ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021318&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2OaeM70


ย้อนกลับ