มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก. โชว์นวัตกรรม “เก้าอี้ลังกระดาษ” เอื้อคนพิการ

พก. โชว์ผลงาน “เก้าอี้ลังกระดาษ” รางวัลบริการภาครัฐ ใน “กิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” เตรียมต่อยอดนวัตกรรมสู่สาธารณชนและชุมชน

วันนี้ (24 ก.ย.) นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิด “กิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” พร้อมชมสาธิตวิธีทำและวิธีการใช้เก้าอี้ลังกระดาษ (Cardboard chair) ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเพื่องฟ้า บรรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วย สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพฯ

นางสาวอณิรา กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 ได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นใด ทั้งในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การจัดการศึกษาการส่งเสริมอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการเข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ ข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เบี้ยความพิการ เป็นต้น ประกอบกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL)
โดยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัด พก. ที่ให้การอุปการะเด็กอ่อนพิการทุกประเภททั้งชายและหญิง อายุแรกเกิดถึง 7 ปี จากทั่วประเทศที่ประสบปัญหาเดือดร้อน โดยให้การเลี้ยงดู ฟื้นฟู พัฒนาเด็กพิการอย่างรอบด้าน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามสภาพความพิการ ปัจจุบันมีเด็กพิการอยู่ในความอุปการะ จำนวนทั้งสิ้น 379 คน เพศชาย 239 คน เพศหญิง 140 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งนี้ พก. ได้ร่วมขอรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ส่งผลงานประดิษฐ์ “เก้าอี้ลังกระดาษ (Cardboard Chair)” โดยจากผลงานดังกล่าว ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ดังนั้น ในวันนี้จึงเป็น “กิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” เป็นการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมเก้าอี้ลังกระดาษ ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รางวัลนวัตกรรม และสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมเก้าอี้ลังกระดาษ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการได้ดี ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นการสาธิตและฝึกภาคปฏิบัติให้กับผู้ที่สนใจได้ฝึกทำเก้าอี้ลังกระดาษและนำนวัตกรรมไปใช้กับคนพิการได้จริง พร้อมขยายผลรางวัลนวัตกรรมต่อสาธารณชนและชุมชนอีกด้วย

สำหรับ “เก้าอี้ลังกระดาษ (Cardboard Chair)” ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า พก. จัดทำขึ้น เพื่อให้เด็กพิการซ้ำซ้อนนอนติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตัวเองได้ ได้มีโอกาสนั่งบนเก้าอี้ที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระของเด็กแต่ละคน อุปกรณ์นี้มีต้นทุนการผลิตเพียง 400 บาท มีน้ำหนักเบาเพียง 2 – 3 กิโลกรัม สามารถรองรับน้ำหนักของเด็กได้เป็นอย่างดี มีเข็มขัดรัดเอวไว้กับเก้าอี้ ช่วยสร้างการพัฒนาทางร่างกาย จนอาจส่งผลให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต ผลการดำเนินการพบว่าร้อยละ 100 ของเด็กที่นั่ง มีองศาการเคลื่อนไหวของคอดีขึ้น การเกิดแผลกดทับที่ปุ่มกระดูกมีพัฒนาการดีขึ้น การเกิดกระดูกสันหลังคดมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กสามารถชันคอตั้งขึ้นได้เองทั้งในท่าก้มคอและเงยคอ ส่งผลต่อกล้ามเนื้อช่องปากและใบหน้าของเด็กขยับได้ง่ายขึ้นร้อยละ 92 รวมทั้งได้รับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองเด็ก ทั้งด้านความสุขของเด็กเมื่อได้นั่งเก้าอี้ ความปลอดภัย และความสะดวกในการดูแลและเก็บรักษา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกับคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/

ขอบคุณ… https://mgronline.com/qol/detail/9620000091943


ย้อนกลับ