มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านคนพิการ

พก. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านคนพิการ วันที่ 2 เยาวชนจิตอาสาลงพื้นที่ฝึกปฎิบัติ สร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายด้านคนพิการ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 โดยในวันนี้ เป็นวันที่ 2

กิจกรรมในช่วงเช้า 09.00 น. ประกอบด้วย Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการฝึกอบรมด้านคนพิการทางการเคลื่อนไหว และการอภิปราย เรื่อง “เสริมสร้างจิตสาธารณะในเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา” ส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง “การศึกษาดูงานและเยี่ยมเยียนองค์กรคนพิการในพื้นที่ โดยมีพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

โครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายด้านคนพิการ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา สถาบันการศึกษา และเยาวชนเครือข่ายจิตอาสา จำนวน 65 คน ได้มีความรู้ ทักษะด้านการ ซ่อมกายอุปกรณ์ เช่น รถเข็น รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และเยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม และพัฒนาฝีมือทักษะอาชีพในชุมชน ในหลักสูตรการผลิตหรือการซ่อมกายอุปกรณ์ รถเข็นสำหรับคนพิการ

โดยขอความร่วมมือองค์กรภาคเอกชน หอการค้า สนับสนุนวัสดุหรือปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งคนพิการจะได้รับประโยชน์การบริการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่อาชีพใหม่และการสร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021456&currentpage=1

ขอบคุณ… https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000081538


ย้อนกลับ