มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก. ร่วม 6 หน่วยงาน MOU พัฒนาคนพิการ ด้านการศึกษา และการมีงานทำ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการพัฒนาครพิการ ด้านการศึกษาและการมีงานทำ” ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพของคนพิการให้เทียบเท่ากับบุคคลทั่วไปและเป็นที่ยอมรับของสังคม

ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการพัฒนาคนพิการ ด้านการศึกษาและการมีงานทำ” เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาสายอาชีพแก่คนพิการอย่างเป็นระบบ

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาครพิการ ด้านการศึกษาและการมีงานทำ” ในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่,สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่,ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน,วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง,โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสาร เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพของคนพิการตามหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและอาชีพ โดยได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ สามารถช่วยเหลือตนเอง และเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างมีคุณค่า ตลอดจนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป ก่อนที่จะดำเนินการส่งต่อผู้ที่สำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนดเข้าสู่สถานประกอบการต่อไป

นอกจากนี้ทางศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เปิดพื้นที่เรียนรู้และฝึกทักษะทางอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางสังคมแก่ผู้พิการ ผ่านกิจกรรม การให้บริการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้โอกาส ขับเคลื่อนให้ผู้พิการเป็นที่ยอมรับในสังคม ตลอดจนเป็นการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคมที่ดีต่อคนพิการและความพิการในระยะยาวอีกด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0068&postid=0022426&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/232165


ย้อนกลับ