มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก. ร่วมมือภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมคนพิการ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานด้วยระบบ AI ด้านดิจิทัล

พก. ร่วมมือภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมคนพิการ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานด้วยระบบ AI ด้านดิจิทัล

วันที่ (25 ธ.ค. 63) เวลา 09.30 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI)” ในการเตรียมความพร้อมคนพิการ จำนวน 118 คน และจับคู่กับสถานประกอบการจ้างงานตามมาตรา 35 ในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน Data Labeling ก่อนเริ่มทำงานด้านดิจิทัล หลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การผลิต การบริการ สุขภาพ และอัตราการว่างงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงวิถีใหม่ “New Normal” ทำให้คนพิการได้รับผลกระทบต่อรายได้ และการประกอบอาชีพที่ต้องปรับเปลี่ยนให้รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดอาชีพใหม่ที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้ร่วมกับ บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด บูรณาการความร่วมมือในการจัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นด้านอาชีพ AI Trainer สำหรับกลุ่มคนพิการทั่วไปที่สนใจ และทดสอบการทำงานด้านข้อมูลบนแพลทฟอร์มการทำงานจริงเพื่อคัดเลือกคนพิการที่มีศักยภาพ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมจะมีการคัดเลือกคนพิการที่ผ่านการทดสอบและมีศักยภาพเพื่อเริ่มต้นทำงานในตำแหน่ง AI Trainers ซึ่งจะทำให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ เลี้ยงชีพด้วยตนเอง

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 190 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การอภิปรายในหัวข้อการทำงานของคนพิการในยุค New Normal และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) การตั้งเป้าหมายการทำงานและเป้าหมายชีวิต รวมทั้ง การทำกิจกรรมกลุ่ม การสร้างวัฒนธรรมการทำงานสู่กระบวนการคิด ออกแบบกฎ กติกา การทำงานร่วมกัน และกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้วิธีการทำงานผ่าน Data Labeling Platform และ Workforce Management Platform เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจาก บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้ง สถานประกอบการต่างๆ ที่จ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 จำนวน 12 บริษัท ที่มาให้ความรู้ เทคนิค และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022016&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.banmuang.co.th/news/relation/217419


ย้อนกลับ