มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก. ร่วมภาคีเครือข่าย ติวเข้มคนพิการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ส่งเสริมการขายออนไลน์

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ “การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการ ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขายด้วยตลาดออนไลน์” โดยคัดเลือกคนพิการและครอบครัว ที่มีทักษะความสามารถในการทำอาหาร และเบเกอรี่ จำนวน 10 ครอบครัว 20 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในครั้งแรก นำมาพัฒนาต่อยอดทักษะอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และช่องทางการจำหน่ายสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรเดช ณ กรม) วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ (อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผอ.วิทยาลัยฯ) นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0070&postid=0021509&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.banmuang.co.th/news/activity/203659


ย้อนกลับ