มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก.จัดเต็ม เยียวยาผู้พิการสู้โควิด มอบ 1,000 บาท พักหนี้อีก 1 ปี

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดเต็ม เยียวยาคนพิการ ช่วง โควิด– 19 มอบ 1,000 พักชำระหนี้ 1 ปี กู้ประกอบอาชีพ 1 หมื่นเร่ิมตั้งแต่เดือนเม.ย.นี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมง) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง

โดยกลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและอาจมีความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้มีมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ดังนี้ 1.การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ คนละ 1,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว กำหนดจ่ายเงินภายในเดือนเม.ย.นี้

2.การพักชำระหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนเม.ย. 2563 ถึงเดือนมี.ค. 2564 และ 3.คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพ ในสภาวะวิกฤติ COVID – 19 ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 5 ปี ปลอดชำระหนี้ในปีแรก โดยสามารถยื่นกู้ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์ www.dep.go.th และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020872

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/politics/767001


ย้อนกลับ