มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก. จัดอบรม “อาชีวบำบัดสร้างสรรค์อาชีพ…สู้ภัยโควิด”

พก. จัดอบรม “อาชีวบำบัดสร้างสรรค์อาชีพสู้ภัยโควิด” สู่รูปแบบชีวิต New Normal โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาชีวบำบัดในหน่วยงาน สามารถต่อยอดนำไปประกอบอาชีพให้แก่ผู้ใช้บริการ

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมกิจกรรมอาชีวบำบัดสร้างสรรค์อาชีพสู้ภัยโควิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้บริการ และผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก จำนวน 4 รุ่น ๆละ 10 คน ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (โควิด-19 ) ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งในด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะการว่างงาน รายได้ในครอบครัวลดลง ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงได้จัดการอบรมกิจกรรมอาชีวบำบัดสร้างสรรค์อาชีพสู้ภัยโควิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาชีวบำบัดในหน่วยงาน สามารถต่อยอดนำไปประกอบอาชีพให้แก่ผู้ใช้บริการ และผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้จากที่บ้าน รองรับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal)สำหรับการอบรมเป็นการฝึกภาคปฏิบัติแบบไป กลับ แบ่งเป็น 4 วิชาชีพ ดังนี้ 1) การฝึกปฏิบัติอาชีพแปรรูปจากเห็ดและน้ำพริกปลาดุก 2) การฝึกปฏิบัติอาชีพงานปักผ้า 3) การฝึกปฏิบัติอาชีพการเพ้นท์สี และ 4) การฝึกปฏิบัติอาชีพการจัดดอกไม้ ซึ่งคาดหวังว่าจากการจัดอบรม สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริง สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021072

ขอบคุณ… https://www.nationtv.tv/main/content/378777275/


ย้อนกลับ