มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันคนพิการครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้ันระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ในหัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดงานวันคนพิการครั้งแรก เมื่อปี 2506 เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ได้แสดงความสามารถ ตลอดจนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ด้านการป้องกันความพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และนวัตกรรมที่ช่วยเสริมการพัฒนาคนพิการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการด้านวิทยาการและนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับคนพิการ การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One stop service ให้บริการตรวจประเมินความพิการ โดยแพทย์เฉพาะทาง แล้วนำไปจดทะเบียนคนพิการ และติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดตลาดนัดแรงงานคนพิการ การประกวดร้องเพลง การอบรมอาชีพระยะสั้น และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้ของสัญลักษณ์ของคนพิการ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการ และประชาชน วันละ 5,000 ชุดด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021820&currentpage=1

ขอบคุณ… https://news.ch7.com/detail/448285


ย้อนกลับ