มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้าร่วมประชุมBangkok Open Forum Meeting ครั้งที่ 2

ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้าร่วมประชุมBangkok Open Forum Meeting ครั้งที่ 2 ของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย 5 ดี ด้านคนพิการ ภายใต้การนำของประธานคณะทำงาน คือ นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ

โดยทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย 5 ดี ด้านคนพิการ ประกอบด้วย การเรียนดี สุขภาพดี เดินทางดี งานดี และบริหารจัดการดี ซึ่ง ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ อยู่ในทีมงานของบริหารจัดการดี และได้นำเสนอทิศทางการดำเนินงานเรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลงานด้านเด็กพิการ/คนพิการ และการสนับสนุนการทำงานภาคีเครือข่ายในรูปแบบสานพลัง WIN-WIN เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565


ย้อนกลับ