มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดโสธร เปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 จังหวัดยโสธร

วันนี้ ( 21 ม.ค. 62 ) เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ของจังหวัดยโสธร ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอมเมอรัลด์ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ทำให้สังคมเกิดเจตนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้ยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมคนพิการและการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาคทั่วถึง และเท่าเทียม เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยื่นในปี พ.ศ.2570 ภายใต้แนวคิด “ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงออกถึงความสามารถของคนพิการ การจับฉลากรางวัล มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ และการจัดนิทัศกาลร่วมกับหน่วยงานและภาคี เครือข่ายหน่วยงานภารัฐและเอกชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการจัดงานครั้งนี้มากที่สุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน

ขอบคุณ: https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0018924

ขอบคุณ: https://goo.gl/DiQ3C9 (ขนาดไฟล์: 0 )


ย้อนกลับ