มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผวจ.ตาก มอบเงินช่วยผู้สูงอายุ-คนพิการ ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะรวมกันมอบเงินช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 880 ราย ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจกการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งในพื้นที่ตำบลแม่ปะ มีผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนในโครงการฯ จำนวน 12 หมู่บ้าน จ่ายเป็นเงินสด จำนวน 880 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,640,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึง

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021414&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.banmuang.co.th/news/region/200740


ย้อนกลับ