มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผลการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๕ ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนนเต็มทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับดีมาก

ผลการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๕ ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนนเต็มทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับดีมาก
ขอขอบคุณ 🙏คณะกรรมการ ครอบครัวเด็กพิการ เครือข่าย และทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมกันพัฒนางาน และยกระดับมาตรฐานงานของ มพก. จนได้ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ และอยู่ในระดับดีมาก เป็นครั้งที่ ๔


ย้อนกลับ