มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ปิดกล่องชอล์ก ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ จับมือ ห้องเรียนคู่ขนาน กลุ่มเมาไม่ขับ พาเด็กพิเศษ

ปิดกล่องชอล์ก ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ จับมือ ห้องเรียนคู่ขนาน กลุ่มเมาไม่ขับ พาเด็กพิเศษ จัดกิจกรรมปิดท้ายภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563

นางสาววราภรณ์ ขันธ์เขียว ผู้อำนวยการศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (CDPD) ร่วมกับ ห้องเรียนคู่ขนาน และ กลุ่มเมาไม่ขับ พาเด็กพิเศษ รวมกว่า 50 คน ร่วมกิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ภาคเรียนที่ 1/ 2563 ณ บริเวณบ่อน้ำพุร้อนแม่อุมลอง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงบวกต่อคนพิการและความพิการ โดยทางคณะครูนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ การละเล่นต่างๆ รวมถึงการลงเล่นน้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย รับประทานอาหารร่วมกัน สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนานให้กับเด็กพิเศษทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ หรือ CDPD เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานร่วมกับ คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติ๊สท์ในประเทศไทย (Thailand Karen Baptist Convention) ด้านการช่วยเหลือเด็ก-เยาวชนพิการและครอบครัวที่ด้อยโอกาส ในด้านต่างๆ เช่น การบำบัดฟื้นฟู บริการเสริมทักษะทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษและเตรียมความพร้อม ส่งเสริมการศึกษาเฉพาะทางและพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ครอบครัวเด็กพิการ ส่งเสริมความรู้ในชุมชน โรงเรียน สื่อวิทยุ โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ความเชื่อ และศาสนามาตั้งแต่ ปี 2544 และได้ดำเนินงานในพื้นที่ 4 อำเภอ ของ จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก – เยาวชนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021739&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/37CNiBP


ย้อนกลับ