มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“ปันกาวใจ” เพื่ออาชีพผู้พิการทางสายตา

อาชีพคือการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง และทำให้เกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจในการยืนหยัดในสังคม

อาชีพไม่เพียงแต่เป็นการสร้างรายได้ แต่การมีอาชีพคือการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง และทำให้เกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจในการยืนหยัดในสังคม แม้แต่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพที่ไม่สามารถประกอบอาชีพทั่วไปได้ คนกลุ่มนี้ก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ในอาชีพและสามารถสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ ซึ่งหากเราไม่เห็นด้วยตา คงไม่มีใครเชื่อว่าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สวยๆ ถูกรังสรรค์จากผู้พิการทางสายตาที่ได้รับการฝึกทักษะด้านอาชีพจากศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพคนตาบอด

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นสถานที่ฝึกอาชีพสำหรับผู้ที่พิการทางสายตา หลักๆ คือ “ช่างไม้” พวกเขาทำงานร่วมกับเครื่องจักรที่มีความเสี่ยง สำหรับคนที่มองไม่เห็นแล้ว ถือเป็นเรื่องยากที่จะประดิษฐ์ชิ้นงานออกมาให้สวยงามได้ แต่ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพฯ มุ่งช่วยผู้พิการทางสายตาให้มีอาชีพ มีการฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพให้พวกเขา ทำให้ชิ้นงานออกมาสวยงาม นอกจากนี้ยังประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น โต๊ะสนาม ตู้เสื้อผ้า เตียงนวดแผนไทย ทำจากไม้เนื้อแข็ง สามารถเคลื่อนย้ายได้ เป็นผลงานจากผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาแต่ได้รับการฝึกฝนอบรมทักษะจนชำนาญจากศูนย์ฝึก และสามารถผลิตสินค้าออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ตนเอง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดฯ ได้พัฒนางานด้านการฝึกทักษะด้านอาชีพ รวมทั้งการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้พิการทางสายตาได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานด้วยตนเองและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถส่งออกขายให้ตลาดและบริษัทอื่นๆ ที่สนใจในงานเฟอร์นิเจอร์อีกด้วย

การให้ความช่วยเหลือผู้พิการทุพพลภาพหรือผู้พิการทางสายตานั้นมีหลายทาง แต่การให้ “โอกาส” เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโอกาสด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ รวมถึงการมีสิทธิเท่าเทียมคนปกติ ผู้พิการทางสายตาเพียงแต่อยากให้สังคมมีความเข้าใจ ถึงจะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถทำงาน ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้ พวกเขาต้องการคำแนะนำหรือช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สำหรับกิจกรรม “ปันกาวใจ ส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา” ในครั้งนี้ “SELIC” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกาวอุตสาหกรรมร่วมเป็นหนึ่งในผู้ให้ “โอกาส” โดยมอบกาวน้ำแก่ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดจังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการทางสายตาได้ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อว่ายังมีหลายองค์กรที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญในการหยิบยื่นโอกาสให้พวกเขา พร้อมสนับสนุนอาชีพช่างไม้ และผลิตภัณฑ์ของพวกเขาให้เกิดเป็นรายได้ ถึงพูดได้ว่า “เป็นคนตาบอด แต่หัวใจไม่เคยบอด”

กิจกรรมปันกาวจะเป็นกาวใจที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและจุดพลังของเหล่าผู้พิการทางสายตาให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ และผลิตชิ้นงานสร้างอาชีพได้ในอนาคตเสริมสร้างให้สังคมรู้จักการแบ่งปัน ข้อมูลเพิ่มเติม https://seliccorp.com/ https://seliccorp.com/

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0070&postid=0020609

ขอบคุณ… https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/414933


ย้อนกลับ