มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ปลัดพม.สั่งฉีดยาฆ่าเชื้อ’โควิด-19′ ทุกหน่วยสังกัดพม.

ปลัด พม. เพิ่มมาตราการเข้ม สั่งการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกหน่วยงานในสังกัด พม. ทั่วประเทศ ต้องปลอดจากเชื้อโควิด – 19

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความห่วงใยประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ กระทรวง พม. มีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวง ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ เนื่องจากมีภารกิจในการดูแลสวัสดิการของประชาชน ทั้งในสถานรองรับทั่วประเทศกว่า 18,000 คน ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความปลอดภัย รู้จักป้องกันตนเองจากการปฏิบัติงานให้มากที่สุด

นายปรเมธี กล่าวว่า ตนได้สั่งให้ใช้มาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งจุดคัดกรอง/จุดบริการ มีการตรวจวัดไข้ ตั้งเจลล้างมือทุกจุด รวมทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามประกาศของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ได้มีการแบ่งส่วนการปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กระทรวง พม. แยกสะพานขาว ถนนกรุงเกษม และส่วนที่ 2 ที่กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม ที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ( สสว. 2 เดิม ) เลขที่ 44 ซอยประดิษฐ์มนูญธรมม 19 แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. เพื่อลดความหนาแน่นของเจ้าหน้าที่ในกระทรวง พม. สะพานขาว อีกทั้งสนับสนุนให้มีการทำงานเหลื่อมเวลาและการปฏิบัติงานที่บ้านให้มากกว่า 50% หรือถ้าหน่วยงานใดสามารถทำงานที่บ้านได้ 100% โดยไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในการปฏิบัติราชการ ก็สามารถดำเนินการได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงในการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อให้มากที่สุด

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องความปลอดภัยจากสถานที่ทำงานและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาติดต่อและผู้รับบริการอีกด้วย ซึ่งได้เริ่มมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วที่กระทรวง พม. สะพานขาว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีความห่วงใยประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกคน และขอให้ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป

ขอบคุณ: https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020852

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/politics/766597


ย้อนกลับ