มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประเมินพัฒนาศักยภาพเด็กพิการรายบุคคล

ทีมฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ และทีมผู้ช่วยครู ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ นัดครอบครัวเด็กพิการเข้ารับการประเมินพัฒนาศักยภาพเด็กพิการรายบุคคล จำนวน 12 ครอบครัว โดยมี รศ.ดร. พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด และ ผศ.ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน อาจารย์ประจำสาขากายภาพบำบัดทางเด็ก ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรประเมินฯ โดยเป็นการประเมินความสามารถทางด้านร่างกายของเด็กสมองพิการ โดยเฉพาะ ซึ่งใช้แบบประเมิน Gross Motor Function Measure (GMFM) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา


ย้อนกลับ