มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประเมินพัฒนาการเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟู ฯ และประเมินพัฒนาการเด็กพิการจำนวน 14 ราย โดยมีนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรี ฯ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรี ฯ เพื่อติดตามพัฒนาการ วางแผนการฟื้นฟูรายบุคคลและฝึกให้เด็กได้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองย้อนกลับ