มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“ประยุทธ์” ลั่นใจยังสู้ ชูท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ทำผู้พิการให้ได้สิทธิเท่าเทียม

image-1นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล วันท่องเที่ยวโลก ชี้ เป็นการยอมรับผู้พิการ ช่วยให้ได้รับสิทธิเท่าเทียม ชูไทยมีจุดเด่นหลายด้าน เพิ่มเที่ยวต่อเนื่อง ส่งเสริมชุมชน หวังพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์20ปีระบุยังต้องดูแลให้ทั่วถึงในหลายด้านลั่นใจยังสู้

วันที่ (27 ก.ย.) ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 17.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในบริบทของเวทีโลก โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานวันท่องเที่ยวโลก และได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในวันนี้ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ถือเป็นแนวคิดหลักของวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2559 ซึ่งประเทศไทยมีจุดเด่นในหลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และธรรมชาติอนุรักษ์ เชิงการแพทย์และสุขภาพ โดยรัฐบาลได้กำหนดการพัฒนาเขตพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม เชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ท่องเที่ยวเดิมให้สามารถท่องเที่ยวต่อเนื่องได้ รวมทั้งส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นให้มีความพร้อม เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย รวมทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์แผนพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่2ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ20ปี
“การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวมาไทยกว่า 30 ล้านคน มากเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องทุกปี สามารถสร้างงาน อาชีพ และกระจายรายได้ให้กับประชาชนทั้งในเขตเมืองและในชนบท”นายกรัฐมนตรีกล่าว

2016-09-28-532-0-59-09-28-3นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ประชากรโลกกว่าร้อยละ 15 เป็นผู้พิการ รวมถึงมีประชากรสูงวัย และเด็กทารก โลกจึงต้องดูแลประชากรกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะเดียวกัน โลกก็ยังให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จึงถือเป็นการให้การยอมรับผู้พิการ และช่วยให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมและอิสรภาพพื้นฐานเช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ การเข้าถึงการท่องเที่ยวของคนทั้งมวล ถือเป็นความท้าทายที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องเผชิญ และเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ เช่นนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกจะต้องพัฒนาทั้งในส่วนนโยบาย กรอบกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติ โดยมีการวางแผนทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม สำหรับประเทศไทย รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของผู้พิการอยู่เสมอ รวมทั้งมีมาตรการดูแลและส่งเสริมให้ผู้พิการมีการพักผ่อนหย่อนใจ เดินทางท่องเที่ยวและเล่นกีฬาได้อย่างมีความสุขตลอดจนพัฒนาสุขภาพและทักษะทางกีฬา

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โดยเมื่อ พ.ศ. 2544 นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล Franklin Delano Roosevelt International Disability Award แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของราชอาณาจักรไทยที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือมีความต้องการพิเศษ ซึ่งนับเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ที่ไทยได้รับจากประชาคมโลก นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้วางนโยบาย ออกกฎหมาย และสร้างมาตรการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้พิการให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม แม้ว่านโยบายส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของผู้พิการจะประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม แต่รัฐบาลยังคงต้องให้การดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งด้านโครงสร้างทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกฎหมายการบริหารจัดการ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทั้งนี้ ไทยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเมืองในอุดมคติของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยไม่ทำลายมรดกทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของชาติ โดยรัฐบาลจะแปลงวิสัยทัศน์นี้สู่การปฏิบัติ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน โดยรัฐบาลหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณในนามของประเทศไทย และประชาชนคนไทยทุกคน ที่ได้เลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพการประชุมและการเฉลิมฉลอง “วันท่องเที่ยวโลก 2559” ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างความสำเร็จของงานในวันนี้

2016-09-28-981-0-59-09-28-2

ทั้งนี้ ก่อนปาฐกถา บนเวทีได้มีการร้องเพลง “ศรัทธา” ของ นายสมศักดิ์ เหมรัญ หรือกีตาร์มือเดียว ผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ และแสดงการวาดภาพประกอบเพลง โดย นายเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน หรือมนุษย์เพนกวิน คนไทยคนแรกที่ปีนยอดเขาเอเวอเรสต์สำเร็จ จากนั้น นายกฯกล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งว่านักร้องถามตนว่า ใจสู้หรือเปล่า ตนใจสู้อยู่แล้ว และยิ่งมาเห็นพวกท่านยิ่งใจสู้ 2 เท่า แต่สู้ด้วยความสุภาพเรียบร้อย ได้เห็นผู้ที่พิการมาวันนี้ ยินดีและขอบคุณ ใจท่านอาจมีมากกว่าด้วยซ้ำ ไม่ได้ยอมรับโชคชะตาดังนั้นเราต้องดูแลให้ถึงคนเหล่านี้เข้าถึงโอกาสสร้างความเท่าเทียม

“ผมเข้ามาในเวลาแบบนี้ก็จริง แต่คิดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน หลักการของตนคือให้เกิดความสงบ เกิดสันติสุข ซึ่งไม่ได้มีสูตรสำเร็จใช้แบบเดียวเหมือนกันหมดทั่วโลก เพราะคนเรามีความแตกต่างกัน ในเรื่องวัฒนธรรม ความคิด แต่หลักสำคัญคือ มีความเป็นประชาธิปไตยเป็นพื้นฐาน เราต้องขจัดความไม่เสมอภาค วันนี้ต้องปรับใจถ้าไม่ชอบหน้าใคร เดี๋ยวก็เจอส่วนดีเขาเอง มีคนที่เราไม่ชอบ เป็นคนไม่ดี ต้องเติมความดีให้เขา จนกว่าเขาเป็นคนดี จะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร ความแตกแยกจะได้ไม่เกิดขึ้น และเกิดมาในชีวิตหากตนได้ทำอะไรให้คนอื่นมากๆวันข้างหน้าจะได้ภูมิใจ”นายกฯกล่าว

นายกฯ กล่าวว่า ทั้งนี้ การท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักสำคัญของไทย เห็นได้ว่า เขาไว้ใจประเทศไทย ต้องสร้างความเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวมองแค่วันนี้ไม่ได้ โดยได้วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 20 ปีข้างหน้า เราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี รองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม บนความแตกต่างของแต่ละภูมิภาค และวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวจะช่วยลดความขัดแย้งได้เมื่อคนยิ้มแย้มให้กัน

ขอบคุณhttps://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000097462 (ขนาดไฟล์: 63457)


ย้อนกลับ