มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนข้อเสนอต่อชุดสิทธิประโยชน์หลักและสิทธิเฉพาะสำหรับคนพิการ ปี 2562

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  คุณสุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้าร่วมการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนข้อเสนอต่อชุดสิทธิประโยชน์หลักและสิทธิเฉพาะสำหรับคนพิการ ปี 2562 ณ  โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น หลักสี่  กรุงเทพฯ    เพื่อร่วมขับเคลื่อนข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นสำหรับคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ใน 2 ประเด็นหลัก  คือ  1) การผลักดันให้ สปสช. จัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุดสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ โดยกระบวนการทางการแพทย์ เพิ่มเติมจากเดิม 9 รายการ เป็นให้ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์ ทั้ง 26 รายการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง   การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช้วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552  และ 2) การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้องค์กรคนพิการที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น “หน่วยบริการร่วมให้บริการ” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อเพิ่มโอกาสการถึงบริการในสถานพยาบาลของรัฐ ของคนพิการให้มากขึ้นต่อไป


ย้อนกลับ