มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมเวทีขยายเครือข่ายสุขภาพภาคใต้เพื่อการออกแบบการสื่อสารสุขภาพ

มื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมประชุมเวทีขยายเครือข่ายสุขภาพภาคใต้เพื่อการออกแบบการสื่อสารสุขภาพ ณ ห้องประชุมเขาหลวงรีสอร์ท จ.นครศรี ฯ เพื่อสานพลังของเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้/สื่ออื่น ๆ และออกแบบการใช้สื่อเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม และประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีเครือข่ายสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราชเข้าร่วม 20 องค์กรย้อนกลับ