มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการให้บริการฯ จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 14สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าทีฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการให้บริการและมาตราการป้องกันโรคโควิด – 19 ร่วมกับครู พี่เลี้ยง และผู้ปกครองเด็กพิการ จำนวน 15 ราย ที่มารับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการอำเภอชะอวด โดยมีมาตรการ ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ


ย้อนกลับ